SHARE

Поради важността на проведените стрестестове на банките публикуваме пълния текст на прессъобщението на БНБ.
ПИБ, Инвестбанк, Токуда и останката от империята КТБ – банка Виктория, са с най-лоши резултати от стрес теста.
Очаквайте подробни коментари.

Прессъобщение

Днес Българската народна банка (БНБ) публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес теста (СТ) на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт.

Основни изводи

Банковата система остава добре капитализирана, след отразяване на резултатите от Прегледа на качеството на активите, с капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред от 18.9%, значително над регулаторния минимум от 4.5%. Резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.

Резултатите от Стрес теста потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на потенциални шокове на банковата система. Индивидуалните резултати са различни за отделните банки и не се предвижда да се сравняват с предварително зададени прагови стойности.

Някои банки ще трябва да поддържат наличните си капиталови буфери, докато други ще трябва да възстановят покритието на капиталовите си буфери, вземайки предвид корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите. Резултатите от Стрес теста се основават на хипотетични сценарии и не водят до преки корекции на капитала. Независимо от това, тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка и капиталовото планиране на банките.

Процесът

БНБ проведе ПКА и СТ на българската банкова система на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и в съответствие с чл. 80б от Закона за кредитните институции.

БНБ проведе ПКА и СТ в сътрудничество с независим външен консултант, избран с тръжна процедура за обществена поръчка, и независими консултанти и оценители, наети от банките след стандартизирана процедура за избор, одобрена от БНБ. Повече от 900 експерти от БНБ и независимите външни лица участваха в ПКА и СТ.

Европейската комисия и Европейският банков орган (ЕБО) бяха редовно информирани и от тях се искаше становище на всички етапи от процеса.

Обхват

ПКА и СТ обхванаха всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България. Прегледът на качеството на активите включваше 9 работни блока и се проведе в периода 15 февруари – 30 юни 2016 г. Обект на прегледа бяха активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96% от банковата система. Прегледани бяха над 3400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.

Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития.

Резултати и последващи действия

Прегледът на качеството на активите отчита необходимост от корекции в отчетната стойност на банковите активи в общ размер от 665 милиона лева, или 1.3% от рисково-претеглените активи. Оценката на счетоводното въздействие на тези корекции с цел отразяването им във финансовите отчети на банките за 2016 г., следва да отчете нетния приход и обезценките в банките към 30 юни 2016 г., както и всички свързани с капитала развития и мерки през цялата година. Тези корекции следва да бъдат потвърдени от одиторска проверка в съответствие със счетоводните принципи на Международните стандарти за финансово отчитане.

Коригираното в резултат на прегледа капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред за банковата система към 31 декември 2015 г. е 18.9%. Индивидуалните резултати при отделните банки са различни, но тяхната капиталова адекватност във всички случаи остава над задължителния регулаторен минимум. Ето защо очакваните корекции в капитала на отделните банки засягат само капиталовите буфери над регулаторния минимум за капиталова адекватност. Съответните последващи мерки са дефинирани по отношение поддържането на съществуващите капиталови буфери или възстановяването на тяхното покритие.

Резултатите от стрес теста, които се базират на хипотетични сценарии, нямат пряк количествен ефект върху капиталовата адекватност на банките. Въпреки това тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорна проверка и оценка, както и в капиталовото планиране на банките. Нещо повече, чувствителността на балансите към шокове може да е причина за допълнителна оценка на бизнес моделите на банките, което на свой ред също ще бъде включено в процеса на надзорен преглед и оценка.

В съответствие с подхода, прилаган в последния стрес тест, проведен от ЕБО в целия Европейски съюз, стрес тестът в българската банкова система не съдържа праг, водещ до оценка „преминал“/„непреминал“.

СТ се базира на капитал и рисково претеглени активи, коригирани в резултат от прегледа на качеството на активите. При него бяха приложени два макроикономически сценария с хоризонт от 3 години, до 2018 г.: 1) основен сценарий, съответстващ на прогнозата на БНБ от март 2016 г., и 2) неблагоприятен сценарий, който представлява симулация на правдоподобни, но малко вероятни хипотетични тенденции.

Неблагоприятният сценарий е по-консервативен от този, който ЕБО използва за България при последния стрес тест за целия Европейски съюз.

При основния сценарий, за който се счита, че отразява най-вероятните макроикономически и финансови тенденции, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система нараства до 22.2% до края на прогнозния хоризонт.

При симулациите на неблагоприятния сценарий съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система спада до 14.4% до края на 2018 г.

И при двата сценария капиталовите позиции на банките остават силни и показват устойчивост на тестваните шокове, въпреки че резултатите са различни в отделните банки.

Следната таблица съдържа обобщена информация за капиталовите буфери, нетните корекции вследствие на ПКА и мерките за укрепване на капитала в банките, очаквани до 30 юни 2017 г. Банките, от които се очаква да укрепят допълнителните си капиталови буфери, вече представиха подробни планове на управление „Банков надзор“ в БНБ.

Пълният текст на доклада може да бъде прочетен тук.

Индивидуалните резултати по банки могат да бъдат прочетени тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.