SHARE

Препоръките на Европейската комисия към България относно икономиката подозрително напомнят тези от миналогодишния доклад с ключови думи като: “слабости във финансовия сектор”, “висока дълготрайна безработица”, “проблематично спазване на данъчното законодателство”, “висок дял на хората, живеещи в риск от бедност”.

Горд първенец

България е първенец в ЕС – това посочва докладът на комисията. Запазваме титлата на “най-бедна държава в ЕС”. Сред водещите сме по дял на ученици, които изпитват затруднения по четене, математика и точни науки; сред първенците по отношение на най-малка минимална работна заплата, както и в съотношението между най-богатите и най-бедните, което е сред най-високите в ЕС със стабилен растеж от 6,1 през 2012 г. на 7,1 през 2015 г.

Изпълнението на препоръките от България често върви в комплект с понятието “предизвикателство”. Държавният апарат явно изпитва огромни трудности в лицето на множество предизвикателства, що се отнася до прозрачното изпълнение на новата система за предварителен контрол за обществените поръчки; по отношение на отстраняването на нездравите търговски практики; предизвикателства относно качеството на образованието.

Вероятно заради трудното справяне с тези предизвикателства “България не представи своята Национална програма за реформи за 2017 г. и своята Конвергентна програма за 2017 г. в определения срок”. Предстои публикацията на пътеката за членство в еврозоната от ЕК. Фактът, че България не може да представи Конвергентната си програма, говори ясно за желанието и готовността на страната да бъде член на еврозоната.

Стабилност 

“[…] в България продължават да се наблюдават дисбаланси, свързани с оставащите слабости във финансовия сектор и значителната задлъжнялост на предприятията в условията на висока дълготрайна безработица”, се казва в доклада.

Трудностите около спазването на данъчното законодателство остават стабилно присъстващи. Стабилна е и неспособността на държавата да контролира “кредитирането на свързани лица и сделките между тях”, както и да осъществи надзор над застрахователните дружества и пенсионните фондове. 

Мерките относно безпристрастността и предотвратяването на конфликт на интереси при изпълнение на обществени поръчки са стабилно “ограничени”.

Най-високо ниво на стабилност се наблюдава в областта на корупцията: “политиката на България за борба с корупцията продължава да бъде възпрепятствана от слабите и фрагментирани институции, слабите резултати в преследването на случаи на корупция по високите етажи и колебливата парламентарна подкрепа за реформи ”, пише в доклада.

В областта на социалната политика броят на хората, които са подпомагани от държавата остава стабилно нисък, поради “силно ограничителните условия за получаване на обезщетения. Равнището на минималния доход остава ниско, не е актуализирано от 2009 г. и не съществува прозрачен механизъм за коригирането му”, произнася се комисията.

Ограничената достъпност, слабото финансиране, емиграцията на специалисти и слабите здравни резултати” са предизвикателствата пред здравеопазването. Достъпът на гражданите до здравно обслужване остава стабилно ограничен поради “слабо покритие на здравното осигуряване” и “високото равнище на преки плащания”.

Работната сила се свива поради застаряване на населението и стабилни нива на емиграция. Комисията казва, че “макар че през 2016 г. безработицата спадна под средното равнище за ЕС, сериозни предизвикателства все още са делът на дълготрайната безработица и делът на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, както и малкият процент на заетост сред нискоквалифицираните лица”.

И накрая, но не на последно място остава стабилността в риска от бедност и социално изключване при децата – тясно обвързан с образованието на родителите им, без равни възможности за образование, недостатъчно качество на професионалното образование и недостиг или несъответствия в търсенето и предлагането по отношение на включването на младите хора в пазара на труда.

Светлото бъдеще 

Европейската комисия (за пореден път) предлага „решения за разклащане на стабилността“:

ЕК набляга на нуждата от въвеждане на електронна система за обществените поръчки с цел прозрачност на изпълнението.

Освен това държавата трябва да подобри събирането на данъци и спазването на данъчното законодателство и намаляване на недекларирания труд.

Подобряване на банковия и небанковия надзор, последващи мерки относно презастрахователните договори и надзора на групово равнище, намаляване на високото равнище на необслужвани заеми.
Установяването на активни политики по заетостта и интеграцията, увеличение на предоставянето на качествено общо образование, в частност сред малцинствата. Увеличаване на покритието на здравното осигуряване и намаляване на преките плащания от страна на пациенти, както и справянето с недостига на здравни специалисти. 

Да състави прозрачен механизъм за определянето на минималната работна заплата и да подобри обхвата и адекватността на минималния доход.

И тази година се радваме на стабилност и просперитет, нищо че го правим по стар навик – пет за четири. Препоръките на ЕК остават дежа вю. И за да сме верни на старите модели, светлото бъдеще остава далечен блян.

Целия доклад с препоръки на Европейската комисия може да прочетете тук.

SHARE
Завършва френска гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" в Пловдив, след което заминава за САЩ, където живее и работи в продължение на две години. В момента следва хуманитарни науки в Париж, Франция, където е и част от екипа на американската библиотека. (Не обича да пише дълги автобиографии, затова се надява тези три реда да стигнат. )