SHARE

Независимо дали празнувате 8 март или не, днешният ден има положителното качество да привлича вниманието ни към проблемите, с които жените се сблъскват в обществото ни днес. Европейската комисия публикува приликите и разликите в живота на мъжете и жените в Европа – кой живее най-дълго, кой напуска дома на родителите си първи, кой е по-образован, кой печели повече, кой прекарва повече време в интернет, кой се грижи за децата… всички тези въпроси получават отговор в последното проучване.

Житейски събития

И така, започваме с житейския цикъл – съзряване, остаряване. Във всички държави членки без изключение жените напускат дома на родителите си и сключват брак първи. Средната възраст е 25 години, докато за мъжете тя е 27 години. В почти всички държави жените сключват брак по-рано.

За България средната възраст на напускане на дома на родителите за жените е 27 години, а за мъжете – удивителните 31,7 години.

Разликата във възрастта при сключване на брак е над три години за България, Гърция и Румъния. В Ирландия, Литва и Обединеното кралство например тя е по-малка от две години.

Средната възраст, на която жените раждат първото си дете, е 29 години в ЕС, а за България тя е 26.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички държави членки. Средната възраст в ЕС през 2015 година е 83,3 години за жените и 77,9 за мъжете.

Източник: Евростат

В Европейския съюз на 100 мъже се падат 105 жени, а в почти всички държави членки жените са повече от мъжете. Този модел се обръща при младите хора на възраст до 18 години, където мъжете са с 5% повече.

Седем пъти повече жени, отколкото мъже, живеят сами с деца. Жените са на възраст между 25 и 49 години, като живеещите сами без деца в тази възраст са едва 9,5% жени и 16,1% мъже. Делът на възрастните жени, живеещи сами, е два пъти по-голям от този на мъжете.

Сравнително еднакъв процент жени и мъже оценяват здравето си като добро, но при хората на възраст над 65 години този дял намалява на 35% за жените и 41% за мъжете. Заболяванията, които причиняват смърт, са едни и същи при жените и при мъжете – сърдечни болести, злокачествени новообразувания, мозъчносъдови заболявания. Трите основни причини причиняват повече смъртност при мъжете, отколкото при жените.

По отношение на удовлетвореността от живота жените и мъжете имат почти сходен резултат. За България обаче нещата не изглеждат добре – удовлетвореността е най-ниска в сравнение с останалите държави – членки на ЕС, както при жените, така и при мъжете.


Образование 

Жените са с по-високо образование от мъжете.

Няма разлика между броя на жените и мъжете в ЕС с ниска степен на образование (23%), докато при високите степени се наблюдават видими различия.

В почти всички държави – членки на ЕС, делът на жените, завършили средно образование или професионално обучение, е по-малък в сравнение с този на мъжете – 45% срещу 48%.

Но при висшето образование нещата стоят много различно – 33% жени са с висок образователен ценз срещу 29% при мъжете. В почти всички държави делът на жените с висше образование е по-голям от този на мъжете, а най-големите различия са в балтийските държави – Финландия, Швеция и Словения.

Заетостта при мъжете и жените зависи от… децата. Коефициентът на заетост при мъжете остава по-висок от този при жените – 72% срещу 62%. Разликата в този коефициент нараства с увеличаване на броя на децата – тоест заетостта на жената пада, а тази на мъжа – нараства. Жените и мъжете с едно дете имат съответно 71% и 85% заетост, жените и мъжете с две деца – 70% срещу 89%, и три или повече деца – 55% срещу 84% за мъжете. Почти една трета от заетите жени работят на непълно работно време. В тази сфера дялът на мъжете е едва 9%. Най-нисък е делът на жените и мъжете, работещи на непълно работно време в България – по 2%.

Същевременно безработицата остава по-голяма сред жените – за ЕС коефициентът е 8,7% при жените и 8,4% при мъжете. В 14 държави коефициентът е по-висок при жените, а в 13 – при мъжете. Унгария еднакъв брой жени и мъже са безработни.

Дялът на жените ръководители не надвишава 50% в нито една от държавите в ЕС. По този показател България се представя сравнително добре.

Жените продължават да печелят средно с 16% по-малко от мъжете. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (26,9%), Чешката република (22,5%), Германия (22,0%), Австрия (21,7%) и Обединеното кралство (20,8%). Ето как изглеждат тези данни за България, сравнени със средните данни за ЕС:

Ежедневие 

Повече мъже, отколкото жени в ЕС консумират алкохол и тютюневи изделия.

По-голям дял от мъжете в сравнение с жените в ЕС са пушачи (24% от мъжете на възраст над 18 години са ежедневни пушачи в сравнение с 16% от жените на същата възраст). Делът на мъжете варира от 10% в Швеция до 40% в Кипър, а на жените – от 9% в Румъния до 23% в Австрия.

В ЕС през 2014 г. 54% от жените и 49% от мъжете консумират една до четири порции плодове и зеленчуци дневно.

Но мъжете спортуват повече – 36% от мъжете са отделили 150 или повече минути седмично за спортни и физически дейности, които не са свързани с работа, в сравнение с 26% от жените. Въпреки това по-голям дял мъже са с наднормено тегло в рамките на ЕС – 57% срещу 44% от жените.

Жените четат повече книги от мъжете – 42% срещу 31% по този показател. Жените посещават повече театър, кинопрожекции. Що се отнася до посещение на културни обекти и срещи с приятели, мъжете и жените са равни. Посещенията на спортни събития обаче са по-чести сред мъжете, отколкото сред жените (21% от мъжете и 13% от жените) в ЕС.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.