SHARE

Днес ще бъдат изслушани кандидатите за нов председател на най-големия съд в страната – Софийски градски. До избора се стигна, след като Калоян Топалов се оттегли от този пост в края на септември миналата година. Съдийската колегия на ВСС ще избира между двама кандидати – Евгени Георгиев, подкрепен от болшинството от колегите си в същия този СГС и Светлин Михайлов – вече бил на този пост в периода 2004 – 2009-а година и белязал го с поредица скандали, както и близък до ДПС според водещите съдебни репортери.

„Правният център на Антикорупционния фонд внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) въпроси относно имущественото състояние на двамата кандидати за председател на Софийски градски съд (СГС). Въпросите са фокусирани около данните от имуществените декларации на кандидатите и са резултат от извършена подробна проверка в публичните регистри“, научаваме от сайта на фонда.

До този момент единствено Евгени Георгиев е отговорил на въпросите към него.

Публикуваме текста с обосновката и въпросите на Антикорупционния фонд към двамата кандидати за председател на СГС без редакторска намеса:

Очакваме съгласно наредбата за избор на административни ръководители на съдилища, приета през 2017 година, тези въпроси да бъдат зададени като част от събеседването на Съдийската колегия на ВСС с кандидатите – Светлин Михайлов (бивш председател на СГС за периода 2004-2009 година) и Евгени Георгиев. И двамата магистрати са действащи съдии в СГС.

Видно от пълните текстове на въпросите публикувани по-долу, въпросите към кандидата Светлин Михайлов са много повече, което е логичен резултат от неговата активност на пазара на недвижими имоти и сериозно имуществено състояние под формата на декларирани банкови депозити и притежавани недвижими имоти. Кандидатът е декларирал над 1 милион лева в банки и недвижими имоти с особено висока стойност, което логично води и до въпроси за изясняване преди процедурата за административен ръководител на една от най-важните съдебни институции в страната.

Кандидатът Михайлов е страна по имотни сделки, които са на цени, видимо разминаващи се с пазарните, като например придобит през 2016 година парцел от малко над един декар в софийската вилна зона “Американски колеж” в София на цена 18 000 лева (със статут на земеделска земя, но частично попадащ в зона за възможно застрояване). Кандидатът е страна и по договори за дарения със свои роднини за шестцифрени суми. Тези транзакции пораждат съмнения за симулативни сделки с цел осигуряване на законни средства и следва да бъдат изяснени в процеса на събеседване, чиято цел по закон е да се изяснят професионалните и нравствените качества на кандидатите за административни ръководители на СГС.

Според обявената от ВСС процедура изслушването на кандидатите и отговорите на публично зададените въпроси предстои на 20 февруари 2018 г., вторник.

Ето пълния текст на установените по време на проверката данни и факти и произлизащите от тях въпроси:

(1) По отношение на кандидата Светлин Велков Михайлов:

Извършихме проверка на публикуваните данни в писмените документи и съответните регистри, от които се констатира следното:

1. От публикуваната биография се констатира, че:

– завършва ЮФ при СУ през 1991 г.

– целият трудов стаж на кандидата от 1992 г. насам е преминал като съдия

– за периода 2004-2009 г. е председател на СГС

2. От публикуваната декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото е видно, че са:

– Декларирани са парични средства в размер на общо 1 059 610 лева

– Декларирани са два леки автомобила на обща стойност 56 600 лева

– Декларирани са шест недвижими жилищни имота, два гаража и две ниви

– Декларирани са продадени през предходната година един апартамент и гараж

3. От извършена справка в публичния имотен регистър се констатира, че:

– От 1999 година насам Светлин Велков Михайлов осъществява множество сделки с недвижими имоти.

– Такива осъществяват и двамата му родители, като някои от имотите последните придобиват от сина си Светлин Михайлов, прехвърлят му други или му даряват получените от продажбата средства.

– От съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове, се констатира, че по някои от продажните сделки Светлин В. Михайлов е действал като пълномощник на баща си и сумите от продажбата са постъпвали направо в сметката на пълномощника Светлин В. Михайлов.

ВЪПРОСИ:

Въз основа на сочената информация възникват следните въпроси във връзка с изясняване на нравствените и професионалните качества на кандидата Светлин Велков Михайлов, които молим да му бъдат зададени, както следва:

1. Чрез реализирания деклариран финансов ресурс в размер на около 1 млн. лева, придобит в резултат на множество покупно-продажни сделки от кандидата и неговите родители, прикрива ли се дейност, свързана с незаконен произход на средства?

2. В случай че отговорът на предходния въпрос е отрицателен, то прикрива ли се търговска дейност?

3. Голямата част от сделките са осъществени през периода на мандата на Светлин В. Михайлов като председател на СГС. Има ли връзка между длъжността, която заема, и движението на сделките, при всяка от които Светлин В. Михайлов реализира печалба в този период?

4. В съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове, с които Светлин В. Михайлов е придобивал недвижимите имоти от 1999 година насам, декларирани ли са действителните им цени?

5. Какъв е интересът на един съдия да извършва множество имотни сделки при очевидна липса на жилищна или друга нужда?

6. Каква е каузата при дарителските сделки на недвижими имоти между Светлин Велков Михайлов и неговите родители при очевидна липса на жилищна, финансова и изобщо материална нужда?

7. Извършвани ли са привидни дарителски сделки между Светлин Велков Михайлов и неговите родители и коя е била прикритата сделка. Какви са били действителните отношения и намерения между страните?

По отношение на кандидата Евгени Димитров Георгиев:

Извършихме проверка на публикуваните данни в писмените документи и съответните регистри, от които се констатира следното:

1. От публикуваната биография се констатира, че:

– Завършва висшето си образование в ЮФ на СУ през 1998 г., след което продължава образованието си в САЩ и докторантура в ЮФ на СУ през 2013 г.

– Стажант в периода май-август 2003 г. и януари-февруари 2006 г. във федерални окръжни съдилища – САЩ.

– Юрисконсулт в банка – март 2000 до юни 2001 г.

– Съдия от юни 2001 г. до днес.

2. От публикуваната декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото е видно, че:

– Декларирани са един апартамент и две дворни места в съпружеска имуществена общност

– Декларирани са други пет недвижими имота, за които не става ясно каква част е собствеността на Евгени Д. Георгиев

– Декларирани са една земеделска земя – лична собственост на Евгени Д. Георгиев, и една ливада в съпружеска имуществена общност

– Декларирана е извършена през предходната година замяна на ¼ идеална част от недвижим имот

– Деклариран е един лек автомобил в съпружеска имуществена общност на обща стойност 5800 лева и друг автомобил на стойност 8000 лева, за който не става ясно каква част се притежава от Евгени Д. Георгиев

– Декларирани са средства в размер на 3500 лева по банкова сметка

– Декларирани са общо седем покупки на акции, извършени от Евгени Д. Георгиев и от съпругата му

– Декларирани са три договора за кредит в общ размер 196 000 лева

– Декларирани са две обезпечения – два договора за ипотека в полза на банка в общ размер 215 000 лева

– Деклариране са разходи за обучение в общ размер 245 000 лева и източник на финансирането.

ВЪПРОС:

Въз основа на сочената информация възниква следният въпрос към кандидата Евгени Димитров Георгиев, който моля да му бъде зададен, както следва:

1. Каква е частта от собствеността на Евгени Димитров Георгиев в имуществото, за което не е посочена такава в декларацията за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото?

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.