Марш за право и свобода тръгва от Съдебната палата на 10 септември от 18.00 ч.

SHARE

От „Правосъдие за всеки“

Време е да се ядосаме наистина! От името и на Главния прокурор, кандидатът Гешев вече ни заплашва „с всички позволени от Закона средства“, защото отстояваме правата си! В концепцията си за управление същият без свян погазва основни принципи на Правото и предлага Вишински стил на управление на Прокуратурата, с препратка и към влияние в Съда. Ще търпим ли милиционерски стил в правова и демократична държава, или ще се противопоставим?

Заставаме твърдо срещу порочната и цинична „процедура“ за избор на нов главен прокурор, срещу единствения и „безалтернативен“ кандидат и се обявяваме ЗА реформи в Прокуратурата, независимо правосъдие и свобода на словото. Длъжни сме да спрем тази процедура, за да спасим Правовата държава, свободите си и да защитим децата си!

Свободните граждани ще бъдем там, за да покажем на спецпрокурор Гешев, че не може да говори от името на гражданите, които той дори не познава! Призоваваме за организиране на събития на тази дата и в други градове, на които ще окажем съответния съпорт! Протестите ще станат ежеседмични до постигане на резултат в обществен интерес!

Нашите искания и предложения имат нужда от Вашата подкрепа. На място ще съберем и подписка за внасяне в Народното събрание в подкрепа на предложенията ни за промени в Закона за съдебната власт, внесени на 29.07.2019 г., и ще стигнем с шествието до сградата на Парламента! Ето ги и тях:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

§ 1 В чл. 173 се правят следните изменения

1. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

В срока по ал. 1 предложения за кандидатури за председател на съответния съд и главен прокурор могат да бъдат отправяни до съответната колегия на Висшия съдебен съвет и от Омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, юридическите факултети към висшите училища и научните организации в срока по чл. 174, ал. 4 при условията на чл. 175, ал. 5. Същите следва да са мотивирани и да съдържат автобиография на кандидата.

2. Алинея 5 се изменя, както следва:

Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка на кандидата по образец, утвърден от съответната колегия на Висшия съдебен съвет за предложенията по ал. 2 и ал.3 и подробни мотиви и автобиография за предложенията по ал. 4. Кандидатите представят писмена концепция за работата си на съответната длъжност в 14-дневен срок от изтичането на срока за предложенията по ал. 4.

Преходни и заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

§ 1 Приетата от ВСС хронограма за избора на главен прокурор по реда на чл.173, ал. 1 се отменя, а започнатата процедура по избора на главен прокурор се прекратява, като в двуседмичен срок от влизане на изменението в сила ВСС приема нова хронограма, спазвайки реда и сроковете по чл. 173.

Вижте събитието във Фейсбук тук

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.