SHARE

Изтече тайният доклад на БАН за жизнеспособността на проекта АЕЦ „Белене“, който е бил поръчан от правителството на академията в началото на 2017 г.

Тази междинна версия на доклада – която може да бъде намерена на BalkanLeaks – е предадена на БЕХ и Министерството на енергетиката в края на септември 2017 г.

След това очевидно се случва сериозно преработване на анализа, тъй като учените констатират, че проектът е „финансово нежизнеспособен“, „рисков“ и „не трябва да се реализира“.

Няколко месеца по-късно БАН публикува резюме, в което твърди, че има опция проектът да бъде успешен, но от изтеклата първична версия виждаме, че изводите са точно в обратната посока.

В заключението на изтеклия доклад четем:

„Разработените финансови анализи обхващат богат спектър от възможни варианти както за финансиране на изграждането на проекта, така и за неговата експлоатация по време на целия му жизнен цикъл. Използвани са 6 варианта на участие в капитала на проектната компания за изграждане на централата и финансиране на проекта, 5 варианта на прогнозни цени на вътрешния и регионалния пазар, където централата може да продава произведената от нея електрическа енергия, и 2 варианта на натоварване на мощностите. „Кръстосването“ на всички тези варианти води до общо 90 комбинации.

При нито една от тези 90 комбинации проектът не е финансово жизнеспособен. Това се случва и при най-високи цени, пълно натоварване и различно съотношение между собствен и привлечен капитал. Нетните парични потоци на проекта са отрицателни, а вътрешната му норма на възвръщаемост е под дисконтовата норма.“

В направените сценарии са включени всякакви модели на финансиране – освен необсъждания за 100% държавно участие, – с други думи, участието на частен инвеститор няма да намали рисковете от проекта.

Ако се случат направените допускания от техническо, финансово и икономическо естество, проектът не трябва да се реализира. При съществени промени в тези параметри финансовите резултати от проекта могат да претърпят корекции, които да го направят финансово жизнеспособен и привлекателен за изпълнение.“

От този цитат се вижда, че заключението на БАН през септември е категорично, че освен ако не настъпят „съществени промени“, то заключението не би могло да бъде друго – оценка, която само няколко месеца по-късно бе преобърната.

От БАН също така изчисляват, че проектът ще бъде „откупен“ – т.е. ще изплати инвестициите в него и ще бъде изцяло на печалба през 2047/2051 г.

 

Прави впечатление, че в доклада също така се приема за „много висок риск“ да се разчита на това, че централата ще доставя електроенергия на други страни в региона.

„При обсъждането на реализацията на нова ядрена мощност трябва да се вземе предвид, че при влизането й в експлоатация през 2027 г. към 2047/2051 г. (при оптимално структуриране на проекта) се достига до срока за откупуване. Този период съвпада с излизането на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй”.

Но тук БАН прави уточнението, че остава „много висок“ рискът проектът да не върне направената инвестиция в него, дори ако продава електроенергия на други страни в региона (също хипотетична ситуация):

„Безспорно наличието на нови два ядрени блока, с откупена цена в периода след 2051 г., създава предпоставки за дългосрочно осигуряване на енергийната сигурност на България. Рискът за реализиране на произведената електроенергия на регионалния пазар на цени, които могат да осигурят откупуването на централата през първите 20 години, обаче остава много висок.“

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.