286 „за“ Истанбулската конвенция от учени са внесени в НС

286 „за“ Истанбулската конвенция от учени са внесени в НС

SHARE

Днес в 11 ч. 286 учени и преподаватели и изследователи в областта на хуманитарните науки ще внесат в Народното събрание подписка с настояване да не бъде отлагана ратификацията на Истанбулската конвенция.

Публикуваме пълния текст на писмото и „Терминал 3“ ясно заявява подкрепата си за каузата. 

Уважаеми народни представители,

Настояваме Народното събрание на Република България без отлагане да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която страната ни вече е подписала.

Конвенцията задава правната рамка за

  • устойчив ангажимент на публичните институции с подкрепата и защитата „на правото на всеки човек и особено на жените да живеят без насилие в публичната и частната сфера“;
  • за провеждането на политики за подкрепа на жертвите и превенция на насилие, основано на пол;
  • за провеждане на обучение в ненасилническо поведение в междуличностните отношения;
  • за преодоляване на стереотипни разбирания за половите роли, които блокират социални шансове на индивидите.

Ние като университетски преподаватели и преподавателки настояваме решението за конвенцията да не бъде основано върху страхове и неразбиране, а върху рационални аргументи. Именно за да помогнем на обществото ни в изясняването на базовите понятия и смисъл на конвенцията,  като основа за провеждане на конструктивна и разумна дискусия, заявяваме следното:

Понятието gender, преведено като „социален пол“, следва да бъде интерпретирано единствено и само така, както то е дефинирано в текста на самата конвенция (чл. 3, в), а именно  “социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“.  Тази дефиниция за социално изградените роли на пола не отрича, нито заплашва съществуването на биологичните полове. „Социалният пол“ не е въпрос на свободен избор, напротив, той е зададен от наложени обществени норми. Конвенцията настоява за промяна на тези норми, които нарушават равнопоставеността на половете и допускат злоупотреба с правата на жените.

Бихме искали да подчертаем, че понятието „социална роля на пола“ (gender) е част от българското законодателство от 2016 г., използвано в Допълнителните разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Накратко, с конвенцията не се въвежда ново за законодателството ни понятие, следователно няма как да очакваме нито правен хаос, нито промяна на Конституцията. Конвенцията създава единствено правна рамка за по-ефективна защита на съществуващи вече права с редица законодателни мерки и конкретни политики.

Неоснователни са и внушенията, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие задължава  ратифициралите я държави да въведат „трети пол“ и да узаконят брака между еднополови двойки. Понятие “трети пол” в конвенцията не съществува, нито може да бъде изведено от нея.  Чл. 4, т. 3, който се посочва като признаващ “трети пол”, няма връзка с подобно понятие. С него се въвежда задължение за недискриминация при прилагане разпоредбите на конвенцията на база редица признаци, включително сексуална ориентация и  полова идентичност. Този текст отново не внася нищо ново  в нашето законодателство – Законът за защита от дискриминация не позволява подобна дискриминация.  От недопускането на дискриминация срещу хора с нетрадиционна полова идентичност или сексуална ориентация обаче  не следва ангажимент за правно признаване на „трети пол“, нито за узаконяване на еднополови бракове. Това са теми, които не са предмет на тази конвенция.

Разтревожилото обществото ни „полово образование“ предполага обучение в разбирането за социалните роли на пола като утвърждаващи равнопоставеността, взаимното уважение, правото на лична неприкосновеност и възпитание в ненасилственото разрешаване на конфликти в междуличностните отношения между жените и мъжете. Такъв тип образование би имало за цел да преодолее онези стереотипни  роли, които унижават достойнството и принизяват равната ценност на жените и като такива са сред основните системни източници на насилието над жени.

Ние като университетски преподаватели и преподавателки няма как да не подкрепим ратифицирането на тази конвенция, защото тя е насочена към преодоляването на структурното неравенство, основано на пола.

Ние, изхождайки от разбирането си за обществен дълг, настояваме българското общество да приема правни рамки, които разширяват социалните шансове на индивидите и овластяват потиснати социални групи, а конвенцията цели именно това.

Ние като ангажирани граждани настояваме да изграждаме заедно общество, основано на взаимно разбиране и толерантност, на солидарност с по-слабите, на уважение към равните права на всички хора, независимо от техния пол, възраст, етническа принадлежност и социално положение.

Бихме искали да подчертаем, че отлагането на ратификацията би ни направило

отговорни за всяка жертва на насилие, основано на пола, защото сме го позволили сб бездействието си.

С уважение:

Окончателен списък на подкрепилите

1. Аглая Маврова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2. Адриана Тафрова-Григорова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

3. Албена Вачева, доцент, доктор на филологическите науки, Югозападен университет “Неофит Рилски”

4. Албена Мирчева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

5. Албена Стаменова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

6. Албена Танева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

7. Албена Хранова, професор, доктор на философските науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

8. Александър Богданов, хоноруван асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

9. Александър Кънев, професор, доктор на философските науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

10. Александър Кьосев, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

11. Александър Томов, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

12. Александър Шурбанов, професор, доктор на филологическите науки, почетен преподавател, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

13. Алексей Пампоров, доцент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

14. Амелия Личева, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

15. Ана Лулева, доцент, доктор, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

16. Ана Пройкова, професор, доктор на физическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

17. Ана Стойкова, доцент, доктор на филологическите науки, Институт за литература, Българска академия на науките

18. Ангел Игов, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

19. Ангел Златков, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

20. Ангел Цветков, главен асистент, доктор, Югозападен университет „Неофит Рилски”

21. Андрей Александров, доцент, доктор, Институт за държавата и правото, Българска академия на науките

22. Андрей Бунджулов, доцент, доктор, Университет за национално и световно стопанство

23. Анелия Авджиева, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

24. Анелия Гърбачева, професор, доктор на педагогическите науки, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

25. Анета Димитрова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

26. Анна Алексиева, главен асистент, доктор, Институт за литература, Българска академия на науките

27. Анжела Данева, доктор, Нов български университет

28. Анна Бешкова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

29. Анна Кръстева, професор, доктор, Нов български университет

30. Антоан Божинов, доктор, хоноруван асистент, Нов български университет

31. Антоанета Дончева, доцент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

32. Антоний Тодоров, професор, доктор на политическите науки, Нов български Университет

33. Антонина Желязкова, хоноруван преподавател в СУ, доктор

34. Антония Замбова, доцент, дoктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

35. Ася Асенова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

36. Ася Маркова, научен сътрудник, доктор, „Академия за политическо образование”, Тутцинг, Германия

37. Ася Накова, доктор, Нов български университет

38. Атанас Славов, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

39. Атанас Стаматов, професор, доктор на философските науки, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

40. Бойко Пенчев, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

41. Борис Минков, доцент, доктор, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”

42. Борис Стоянов, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

43. Борислав Гаврилов, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

44. Боряна Ангелова-Игова, главен асистент, доктор, Национална спортна академия „Васил Левски”

45. Боряна Бунджулова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

46. Боряна Кючукова-Петринска, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

47. Боряна Мусева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

48. Боян Знеполски, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

49. Валентина Георгиева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

50. Валентина Кънева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

51. Валентина Шарланова, доцент, доктор, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

52. Ваня Еленкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

53. Васил Видински, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

54. Вероника Димитрова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

55. Веселин Тончев, доцент, доктор,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

56. Веселина Вълканова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

57. Веселина Георгиева, асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

58. Велислава Петрова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

59. Весела Генова, доцент, доктор на филологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

60. Виолета Стойчева, доцент, доктор,  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

61. Владимир Раденков, главен асистент, доктор, Университет по архитектура, строителство и геодезия

62. Владимира Вълкова, асистент, доктор, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

63. Владислав Петков, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

64. Вяра Калфина, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

65. Галина Гончарова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

66. Галина Лардева-Минкова, професор, доктор, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив

67. Галина Русева-Соколова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

68. Галя Габровска, доктор, Международен изследователски център по японистика Ничибункен, Япония

69. Георги Жечев, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

70. Георги Каприев, професор, доктор на философските науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

71. Георги Лозанов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

72. Георги Мишев, доктор

73. Георги Няголов, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

74. Георги Фотев, професор, доктор на социологическите науки, Нов български университет

75. Гергана Герова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

76. Гергана Динева, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

77. Гергана Златкова, докторант по западноевропейска литература, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

78. Гергана Мирчева, доктор, хоноруван асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

79. Гергина Кръстева, главен асистент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

80. Даниел Смилов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

81. Даниела Колева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски

82. Даниела Сотирова, професор, доктор, Технически университет – София.

83. Десислава Гайдарова, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

84. Десислава Дамянова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

85. Десислава Лилова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

86. Деян Деянов, главен асистент, доктор, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

87. Диана Атанасова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

88. Диана Върголомова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

89. Дилян Николчев, доцент, доктор,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

90. Димитър Атанасов, главен асистент, доктор, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

91. Димитър Бечев, научен сътрудник, доктор, Университет на Северна Каролина, САЩ

92. Димитър Божков, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

93. Димитър Вацов, професор, доктор, Нов български университет

94. Димитър Гочев, асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

95. Димитър Димитров, главен асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

96. Димитър Илиев, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

97. Димитър Стоименов, хоноруван асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

98. Дияна Николова, главен асистент, доктор, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

99. Добрин Тодоров, професор, доктор на философските науки, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

100. Добринка Парушева, доцент, доктор, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Институт за балканистика с център по тракология, Българска академия на науките

101. Добринка Пейчева, професор, доктор на социологическите науки, Югозападен университет „Неофит Рилски”

102. Доротей Гетов, професор, доктор, Институт за литература, Българска академия на науките

103. Евгений Дайнов, професор, доктор, Нов български университет

104. Евгения Иванова, професор, доктор на науките за културата, Нов български университет

105. Екатерина Търпоманова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

106. Елена Лилкова, главен асистент, доктор, Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките

107. Елена Стойкова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

108. Елена Тарашева, доцент, доктор, Нов български университет

109. Елена Хаджиева, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

110. Елица Станоева, научен сътрудник, доктор, Европейски университетски институт, Италия

111. Елица Стоилова, главен асистент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

112. Елка Тодорова, професор, доктор на социологическите науки, Университет за национално и световно стопанство

113. Емануела Свиларова, асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

114. Емилия Славова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

115. Жана Дамянова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

116. Жана Попова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

117. Жюстин Томс, хоноруван асистент, Нов български университет

118. Ива Досева, доцент, доктор, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките

119. Ива Куюмджиева, асистент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

120. Ива Пушкарова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

121. Ивайло Дичев, професор, доктор на социологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

122. Ивайло Марков, главен асистент, доктор, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

123. Ивайло Начев, главен асистент, доктор, Институт за балканистика с център по тракология към Българска академия на науките

124. Ивайло Търнев, професор, доктор на медицинските науки, Медицински университет – София и Нов български университет

125. Иван Евтимов, доцент, доктор, Нов български университет

126. Иванка Въсенска, асистент, доктор, Югозападен университет „Неофит Рилски”

127. Иво Страхолов, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

128. Идилия Бачкова, професор, доктор, Химикотехнологичен и металургичен университет

129. Илдико Отова, доктор, Нов български университет

130. Илиана Мирчева, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

131. Илинка Терзийска, доцент, доктор, Югозападен университет „Неофит Рилски”

132. Илия Недин, доцент, доктор, Югозападен университет „Неофит Рилски“

133. Илиян Шехада, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

134. Ина Димитрова, доцент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

135. Ирина Генова, професор, доктор, Нов български университет

136. Ирина Тодорова, хоноруван асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

137. Искра Христова-Шомова, професор, доктор на филологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

138. Искрен Иванов, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

139. Йоана Павлова, главен асистент, доктор, Технически университет – София

140. Йорданка Велкова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

141. Калин Янакиев, професор, доктор на философските науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

142. Катя Михайлова, доцент, доктор, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

143. Кирил Василев, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

144. Кольо Коев, професор, доктор на социологическите науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

145. Константин Павлов, докторант, Софийски университет

146. Константин Янакиев, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

147. Красимир Стоянов, професор, доктор, Католически университет Ейхщет-Инголщадт

148. Красимира Даскалова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

149Красен Станчев, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

150. Кристиан Банков, професор,  доктор, Нов български университет

151. Кристиан Енчев, доцент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

152. Кристина Йорданова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

153. Ласка Ласкова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

154. Леа Вайсова, хоноруван асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

155. Лилия Денева, хоноруван асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

156. Лилия Димова, доцент, доктор, Агенция за социални анализи

157. Лиляна Деянова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

158. Лъчезар Антонов, главен асистент, доктор, Югозападен университет „Неофит Рилски”

159. Люба Спасова, главен асистент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

160. Любинка Стоилова, доктор, Музей за история на София

161. Любомир Пожарлиев, асистент, Катедра История на Източна Европа, Университет Юстут-Лийбиг, Гийсен, Германия

162. Людмила Костова, професор, доктор, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

163. Майя Грекова, професор, доктор на социологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

164. Маргарита Димитрова, доцент, доктор, Институт за български език, Българска академия на науките

165. Маргарита Добрева, главен асистент, доктор, Институт за балканистика с център по тракология, Българска академия на науките

166. Маргарита Желязкова, доцент, доктор, Университет Твенте, Холандия

167. Мариана Драганова, доцент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

168. Марин Бодаков, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

169. Марина Лякова, лектор, доктор, Образователен университет Карлсруе

170. Марина Стефанова, хоноруван преподавател, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

171. Мария Нейкова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

172. Мария Кисикова, главен асистент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

173. Мария Огойска, главен асистент, доктор, Нов български университет

174. Мария Славчева, докторант, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

175. Мария Соскова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

176. Мариана Петрова, докторант, Югозападен Университет „Неофит Рилски “

177. Марта Методиева, Нов български университет

178. Мартин Осиковски, главен асистент, доктор, Университет за национално и световно стопанство

179. Меглена Златкова, доцент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

180. Миглена Николчина, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

181. Мила Минева, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

182. Миладина Монова, асистент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

183. Милена Беновска, професор, доктор на историческите науки, Нов български университет и Югозападен унииверситет „Неофит Рилски”

184. Милена Кацарска, асистент, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

185. Милена Кирова, професор, доктор на филологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

186. Милена Стефанова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

187. Милена Якимова, доцент, доктор на социологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

188. Милко Палангурски, професор, доктор на историческите науки, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

189. Минко Марков, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

190. Мира Кънева, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

191. Митко Новков, хоноруван асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет

192. Михаил Неделчев, професор, доктор, Нов български университет

193. Момчил Баджаков, доцент, доктор, Нов български университет

194. Момчил Христов, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

195. Надежда Александрова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

196. Надежда Дерменджиева, докторант, Институт за изследване на обществата и знанието

197. Надежда Розова, хоноруван асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

198. Надя Данова, професор, доктор на историческите науки, Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките

199. Надя Радулова, хоноруван асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

200. Наталия Афеян, доктор, Нов български университет

201. Начо Димитров, главен асистент, доктор, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

202. Невена Илиева, доцент, доктор, Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките

203Невена Панова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

204Недялка Видева, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

205Нели Огнянова, професор, доктор на политическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

206Нели Петрова-Димитрова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

207Нели Стоева, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

208Никола Атанасов, доцент, доктор, Нов български университет

209Николай Аретов, професор, доктор на филологическите науки, Институт за литература, Българска академия на науките

210Николай Балтов, докторант, Университет за национално и световно стопанство

211Николай Найденов, професор, доктор на политическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

212Николай Папучиев, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

213Николай Чкорев, доцент, доктор, Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките

214Ния Нейкова, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

215Огнян Касабов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

216Огнян Ковачев, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

217Олга Симова, доцент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

218Олга Тодорова, доцент, доктор, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

219Орлин Спасов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

220Паулина Стойчева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

221Пенка Ангелова, професор, доктор на филологическите науки, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

222Пенка Ватова, доцент, доктор, Институт за литература, Българска академия на науките

223Пенка Казанджиева,  асистент, Национална музикална академия „Панчо Владигеров“

224Пепка Бояджиева, професор, доктор на социологическите науки, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

225Петранка Димитрова Филева, професор, доктор на социологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

226Петър Пламенов Станоев, главен асистент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“

227Петя Георгиева, доктор, Свободен университет Брюксел, Нов български университет

228Петя Илиева, главен асистент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

229Петя Кабакчиева, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

230Петя Славова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

231Петя Тодорова, главен асистент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

232Пламен Ралчев, доцент, доктор, Университет за национално и световно стопанство

233Радка Влахова-Руйкова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

234Райна Гаврилова, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

235Райчо Пожарлиев, професор, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

236Ралица Иванова, доцент, доктор, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

237Ралица Ковачева, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

238Росица Болгурова, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

239Росица Генчева, главен асистент, доктор, Нов български университет

240Росица Гичева-Меймари, главен асистент, доктор, Нов български университет

241Росица Градева, професор, доктор, Американски университет в България

242Ружа Смилова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

243Румен Даскалов, професор, доктор, Нов български университет

244Румен Петров, главен асистент, доктор, Нов български университет

245Румян Сечков, главен асистент, доктор, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

246Румяна Коларова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

247Румяна Стоилова, професор, доктор на социологическите науки, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките

248Румяна Чолакова, асистент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

249Светла Казаларска, главен асистент, доктор, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките

250Светла Маринова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

251Светлана Антова, главен асистент, доктор, Институт за етнология и фолклор с етнографски музей при Българска академия на науките

252Светлана Божилова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

253Светлана Иванова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

254Светлина Коева, доктор, Университет Билефелд

255Светослав Малинов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

256Светослав Риболов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

257Силвия Петрова, главен асистент, доктор, Югозападен университет „Неофит Рилски”

258Симеон Кюркчиев, хоноруван асистент, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

259Слава Янакиева, хоноруван асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

260Славка Каракушева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

261Станимир Панайотов, хоноруван асистент, докторант, Централноевропейски университет

262Страхил Делийски, асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

263Стефан Дечев, доцент, доктор, Югозападен университет  „Неофит Рилски”

264Стефан  Николов, доцент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието,  Българска академия на науките

265Стефана Пламенова Йорова, докторант, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Регионален етнографски музей – Пловдив

266Стефка Буюклиева, професор, доктор на математическите науки, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

267Стефка Фетваджиева, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

268Стилиян Йотов, професор, доктор на философските науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

269Стоян Антонов, главен асистент, доктор, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

270Стоян Асенов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

271Татяна Буруджиева, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

272Татяна Дронзина, професор, доктор на политическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

273Теодора Калейнска, доцент, доктор, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

274Теодора Карамелска, главен асистент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието – Българска академия на науките, Нов български университет

275Теодора Цанкова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

276Тодор Тодоров, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

277Тодор Христов, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

278Том Джунс, доктор, научен сътрудник, Институт за хуманитарни и социални изследвания, София

279Христо Стоев, доцент, доктор, СУ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

280Христо Христев, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

281Христо Тодоров, професор, доктор, Нов български университет

282Цветозар Томов, доцент, доктор

283Цветомира Пашова, доцент, доктор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

284Шабан Даракчи, главен асистент, доктор, Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на наукиге.

285. Юлиана Методиева, докторант, Нов български университет

286. Юлия Роне, докторант, хоноруван асистент, Европейски университетски институт

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.