SHARE

КПКОНПИ изпра властимащите от ГЕРБ от всякакви съмнения, свързани с придобиването на техни имоти. При всички проверявани, а именно – Цветан Цветанов, кумицата му и зам.-министър на спорта Ваня Колева, Цецка Цачева, Николина Ангелкова, Вежди Рашидов, зам.-министъра на енергетиката Красимир Първанов, няма конфликт на интереси.

Разбира се, не така стои въпросът с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който също бе вкаран в тази компания заради имот на сегашната му съпруга, придобит от нея, преди те двамата да са двойка. Тъй като в сигнала срещу Лозан Панов се твърди, че са нарушени изискванията за висок морал, но те не са от компетентността на комисията, той се препраща в Инспектората на Висшия съдебен съвет.

Припомняме, че „Терминал 3“ първи изнесе всички факти и документи с подробностите за тази сделка:

Челен удар за властта с фактите

Общинският строителен контрол в София смята, че постройките на терасата на шефа на антикорупционната комисия Пламен Георгиев са законни, въпреки че според район „Слатина“ те са направени без документи. Събарянето им също на практика е отменено.

Публикуваме коментара на Антикорупционния фонд (АКФ) за решенията на КПКОНПИ за прекратяване на проверките на висшите сановници:

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) днес реши да прекрати производствата за конфликт на интереси по сигнали на медии и неправителствени организации (включително АКФ). Проверката завърши с липса на установяване на конфликти на интереси.

Налице е “устойчива” практика на формални и незадълбочени проверки, които в случая отново засилват подозренията в политическа зависимост на този независим, но избиран от парламента (тоест от управляващото мнозинство) антикорупционен орган.

След анализ на решенията правният екип на АКФ установи редица пропуски, а именно:

– При извършената проверка изцяло липсва проверка на хипотезата за облагодетелстване, т.е. няма експертиза на пазарните цени на заменените или придобитите имоти. Припомняме, че в различните казуси бяха установени разминавания между цените на придобиване и пазарните цени (цитирани от самия търговски отдел на фирмата продавач) в рамките на 300-350%.

– КПКОНПИ обследва Цветан Цветанов единствено във функцията му на народен представител, но не и на председател на парламентарна група и заместник-председател на политическа партия с управленски мандат. Това показва или формалистичен подход, или сериозен пропуск в съответните закони.

– Прави впечатление подходът на КПКОНПИ към публикуваните факти – комисията не ги разглежда в тяхната цялост и взаимовръзка, а поотделно, така че да обоснове липсата на свързаност и липсата на частен интерес. Комисията започва „от частното към общото“, като разглежда случая със строителството на небостъргача „Златен век“ като единствената хипотеза, която би могла да обоснове свързаност, зависимост и частен интерес на заемащите публична длъжност лица. А в действителност тази хипотеза е само една от възможните причини лицата, заемащи висши публични длъжности, да са получили толкова преференциални цени. т.е. комисията е следвало да тръгне от условията по сделките, които предпоставят зависимости и обслужване на частни интереси и които биха могли да се реализират по различни начини.

– Във всички решения комисията е установила „липса на частен интерес“, като най-подробно това е направено в решението, касаещо Цветан Цветанов. Комисията заключава, че не е налице свързаност по смисъла на ЗПКОНПИ между г-н Цветанов и „Артекс Инженеринг“, както и между Цветанов и физическите лица – съдружници в „Артекс“. Липсата на свързаност според КПКОНПИ означава и липса на частен интерес, който следва да е налице, за да съществува конфликт на интереси. Според КПКОНПИ няма и влияние на Цветанов върху други органи и лица, защото няма установени отношения на субординация и йерархична подчиненост.

– Тези изводи на КПКОНПИ са странни, предвид легалната дефиниция на една от хипотезите на свързаност – свързани лица са: физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност (пар. 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ). Очевидно КПКОНПИ не счита, че заплащането на цени на недвижими имоти, в размер няколко пъти под пазарните, е обстоятелство, което поставя купувача по такава сделка в такава зависимост, пораждаща основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

– Във всичките решения не е коментиран произходът на средствата на лицата, като за да установи този произход, комисията се е позовала единствено на обяснения на самите лица, заемащи висши публични длъжности. От решенията не се установява КПКОНПИ да е верифицирала източниците на доходи за покупка на имотите.

– В повечето от решенията изобщо не е коментирана цената по сделките, която е значително под пазарната, а в някои случаи и под данъчната оценка. Не е коментиран и начинът на заплащане на цената по сделките и не е проверено дали и как е заплатена цената. Единственият случай, в който КПКОНПИ все пак коментира цена, е случаят на Цецка Цечева. В решението е цитиран представен пред КПКОНПИ предварителен договор, според който продажбата била „на зелено“ и до „груб строеж“, което според КПКОНПИ обосновавало по-ниската цена. От цитираните извадки от този договор обаче става ясно, че посочената в нотариалния акт цена от 600 евро/кв.м не е до „груб строеж“ – Акт 14, а е до Акт 15, т.е. до завършване на строителството, като допълнителна цена е предвидена за довършителни работи след съставяне на Акт 15. С Акт 15 се установява годността за приемане на строежа от приемателна комисия към ДНСК. След проверка на място и проверка на документацията се издава Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Строителни работи, отнасящи се до годността за приемане на строежа, след Акт 15 няма.

– На практика комисията фактологически установява, че има поправка в ЗУТ с благоприятни клаузи в полза на фирмата строител (т.нар. поправка “Артекс”), но не намира проблем в това, че народен представител е гласувал положително по нея, тъй като според КПКОНПИ липсва “частен интерес”, който пък се определя от липсата на свързаност между обследваните лицата, от една страна, и собствеността и управлението на фирмата продавач, от друга.

Напомняме и че доскоро намиращият се в отпуск председател на КПКОНПИ зависи изцяло от същото парламентарно мнозинство за своето оставане на поста, поради което за нас остава сериозно съмнение за взаимни услуги между тези институции, в ущърб на идеята за независимост, справедливост и успешна борба с корупционните практики по върховете на властта.

Оставаме в очакване на становището на Националната агенция по приходите относно съмненията за укриване на доходи и данъци, за което сме я сезирали и за което са образувани проверки.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.