SHARE

Продължаваме да следим историята с обществената поръчка, открита от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и възложена на изпълнител, свързан с единия от управителите на “Консерваторъ” ООД с ЕИК 205348817 – Васил Сашков Булянски. Дружеството “Консерваторъ” ООД е издател на едноименния сайт – медия със заявка за това да бъде „независима платформа за всички дясномислещи хора в България“.

Доколко това не са само добре звучащи пожелания, предназначени да заблудят „дясномислещите хора в България“, става ясно и от обществената поръчка, за която “Терминал 3” писа през март тази година, предвиждаща издаването и отпечатване на луксозен български екологичен алманах за 2018 година с ограничен тираж, на български и англиийски език. И ако в началото я наричахме “любопитна”, то днес вече имаме пълно основание да я наречем “скандална”.

“Консерватори” на грантове

След като подадохме заявление за достъп до обществена информация до Министерството на околната среда и водите (МОСВ), регистрирано в деловодството с вх. № ЗДОИО-14 от 14.05.2019 г., получихме официална справка и се оказа, че възложителят (МОСВ) е изпратил на обединението (гражданско дружество) “Фокус Арт Груп” ДЗЗД, избрано за изпълнител на обществената поръчка от същото това МОСВ, уведомление за разваляне на договора поради виновно неизпълнение. Справката, издадена от МОСВ, е абсолютно лаконична, поради което „Терминал 3“ ще подаде ново заявление за достъп до обществена информация, за да осведоми читателите си дали избраният изпълнител е получил някакви плащания по договора за възлагане на обществена поръчка, както и дали ги е върнал, след като е уведомен за развалянето на договора. Съгласно проекта за договор, оповестен заедно с документацията към нея, първото плащане по договора е трябвало да стане след извършване на първата дейност по договора – 60 дни след сключването му на 9 юли 2018 година, или около 7 септември 2018 година. Второто е трябвало да стане 110 дни след сключването на договора, или около 27 октомври 2018 г. Направени ли са такива плащания от МОСВ?

Консерватори на еврогрантове – фактите

Напомняме фактите по тази вече скандална обществена поръчка.

Обединение (гражданско дружество) “Фокус Арт Груп” ДЗЗД е избрано за изпълнител на обществена поръчка на МОСВ с предмет „Създаване на „Български екологичен алманах – 2018“ за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Поръчката включва следните три дейности:

Дейност 1 – Проучване, анализ и генериране на текстовото съдържание на „Български екологичен алманах – 2018“;
Дейност 2 – Превод, предпечатна подготовка, художествено оформление/дизайн и печат на хартиен носител на „Български екологичен алманах – 2018“;
Дейност 3 – Създаване на интерактивна електронна карта на „Български екологичен алманах – 2018“.
Ценовата оферта, с която обединение “Фокус Арт Груп” ДЗЗД е определено за изпълнител, е 578 500 лв. без ДДС, или 694 200 лв. с ДДС. Това е ценова оферта, която е много близо до прогнозната стойност на поръчката от 600 000 лв. А участниците не могат да подават по-висока ценова оферта от прогнозната стойност. „Терминал 3“ провери по-подробно офертата на обединението, обявено за изпълнител. Оферираните цени са, както следва:

Дейност 1 – 168 000 лв.
Дейност 2 – общо 260 000 лв.
Дейност 3 – 150 000 лв.

От техническото предложение на обединението става ясно, че това са цени за две книжни тела от 1000-1200 стр., които ще бъдат отпечатани на български (1500 бр.) и на английски език (1500 бр.). Само за печата на книжните тела се предвижда цена от 150 000 лв. – по 50 лв. на брой. За художествено оформление и дизайн са предвидени 50 000 лв. За проучване, анализ и генериране на текстовото съдържание на „Български екологичен алманах – 2018“ са предвидени 168 500 лв.
Обединението е било единственият участник, подал оферта.
Средствата за поръчката са осигурени по приоритетна ос 6 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”. С други думи, парите за изпълнението на поръчката са от европейски фондове.

Интересен е и съставът на обединението:

“Фокус Нунти” ООД, ЕИК 130552817. Дружеството е контролирано от трагично починалия на 25 февруари 2019 година Красимир Асенов Узунов, притежавал 90% от капитала (общо 5000 лева) и приживе управител на дружеството. Красимир Узунов до смъртта си ръководеше електронната информационна агенция “Фокус” и едноименните радиостанции в страната. През 2009 г. за него стана ясно, че е бил нещатен сътрудник на Държавна сигурност – ДС, управление III-Х-I – с агентурен псевдоним “Завадски”. През 1990 г. с протокол № 87/ 1990 г. е направено предложение за унищожаване на личното му дело (IА-29901) и работното дело (IР-15638). През 1990 г. става известен с прякора Поручика, след като публикува коментар във вестник „Демокрация“, подписан като Поручик Красимир Узунов. От години са известни близките връзки между военния министър Красимир Каракачанов и неговия съименник Поручика Узунов. През 2018 г. министърът награждава Поручика със знак „Достойнство и чест“.

“Макенроу груп” ЕООД, ЕИК 205115421 – дружество с едноличен собственик на капитала и управител Васил Сашков Булянски. Справка в Търговския регистър показва, че дружеството е регистрирано след обявяване на обществената поръчка и около 2 седмици преди да изтече крайният срок за подаване на оферти. Същият този Васил Сашков Булянски е едноличен собственик и управител на още едно дружество – “Ви Ес Би Аналисис” ЕООД (на английски език – VSB Analysis) с ЕИК 205436758. То на свой ред е съдружник с 20% от капитала в дружеството с ограничена отговорност “Консерваторъ” ООД с ЕИК 205348817 – издател на едноименния сайт.

Третият участник в обединение “Фокус Арт Груп” ДЗЗД е едноличното търговско дружество “Витамин Арт” ЕООД, ЕИК 175103531. Едноличен собственик и управител е Татяна Валериевна Узунова. Тя притежава същата фамилия като Красимир Узунов и би могло да се предположи, че двамата са били свързани лица по смисъла на Търговския закон. Интересното е, че двете дружества не са регистрирани на един и същи адрес.

С оглед на горното гражданско дружество едва ли ще се изненадате, че министър Нено Димов публично обяви, че е в правителството от квотата на ВМРО. Лидерът на ВМРО пък е заместник министър-председател и военен министър. А е и беше много добър приятел с покойния Красимир Узунов, основател на информационна агенция “Фокус” и 60-те радиостанции със същото име.

Едва ли ще се изненадате също така, че в редакционната колегия на сайта „Консерваторъ“ е и Кристиян Шкварек, който беше включен пак от ВМРО в кандидатската листа на тази партия за членове на Европейския парламент (ЕП). Предизборната кампания на Шкварек за ЕП в социалните медии бе финансирана от другия в “Консерваторъ” ООД, Николай Цветанов Облаков. Последният пък публично заяви, че е завел дело срещу „Терминал 3“ за клеветнически твърдения в нашите публикации, касаещи тази обществена поръчка и странните обстоятелства, свързани с изпълнителя и договора.

Консерватори на еврогрантове – продължение

Всички странности на тази обществена поръчка бяха осветени само защото „Терминал 3“ обърна общественото внимание към нея в серия свои публикации. Ние възнамеряваме да стигнем до края, като получим всички детайли по нея по реда на ЗДОИ. Ще сезираме и всички компетентни органи за проверка на тази обществена поръчка. Призоваваме ги да проверят и другите обществени поръчки в МОСВ, както и как се разходват европейски средства по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”. Преди проблемът да е поет от OLAF…

SHARE