SHARE

На 12 октомври регламентът за създаване на Европейска прокуратура (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) бе приет от 20 страни – членки на ЕС, включително и България. 

Европейската прокуратура ще може да разследва и повдига обвинения на лица, извършващи финансови измами на европейско ниво, но вече се обсъждат планове за разширяване на дейността ѝ в областта на тероризма и търговското право.

„Създаването на Европейската прокуратура е важна стъпка в областта на европейското сътрудничество по правосъдие, която ще помогне да се защитят парите на данъкоплатците. Дори когато престъпници действат в различни страни, ние ще можем да гарантираме, че те ще се изправят пред съда и парите на данъкоплатците ще бъдат възстановени“, заяви естонският правосъден министър Рейнсалу, който председателства Съвета на ЕС.

Централата на Европейската прокуратура ще бъде в Брюксел, като тя ще може заработи от 2020 г., но все още комисията не е дала крайна дата за нейното стартиране.

Двадесетте държави членки, които се присъединиха към създаването на прокуратурата, са Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.

Защо е необходима Европейска прокуратура?

Ежегодно в цяла Европа националните бюджети губят приходи от ДДС в размер на най-малко 50 милиарда евро поради трансгранични измами. Транснационалната организирана престъпност трупа печалби в размер на милиарди евро всяка година, заобикаляйки националните правила и избягвайки наказателно преследване. Извън сферата на ДДС, през 2015 г. държавите членки установиха и докладваха на комисията за нередности, свързани с измами в размер на около 638 милиона евро. Средствата за борба с широкомащабните трансгранични финансови престъпления, с които разполагат националните прокурори, са ограничени. Новите европейски прокурори ще провеждат бързи разследвания в цяла Европа и ще осъществяват обмен на информация в реално време. Това ще промени радикално нещата.

Как ще работи Европейската прокуратура?

  • Независим орган

Европейската прокуратура ще функционира като единна прокуратура на територията на всички участващи държави членки. Тя ще бъде високоспециализиран и независим орган извън съществуващите институции и служби на ЕС. Европейската прокуратура ще действа в интерес на ЕС и няма да иска, нито да приема указания от институциите на ЕС или от националните власти.

  • Ефикасно сътрудничество с националните органи

Организацията на Европейската прокуратура ще включва централна служба на равнище ЕС и децентрализирано ниво, състоящо се от европейски делегирани прокурори, установени в държавите членки, които същевременно ще продължават да изпълняват функциите си като национални прокурори („двойна функция“). Службата на централно равнище ще упражнява надзор върху разследванията и повдигането и поддържането на обвинението на национално равнище, за да се осигурят ефективна координация и единен подход в целия ЕС. По този начин тя ще допринесе с висока степен на експертен опит и опит за националните правни системи, като същевременно ще запази независимостта си. Ако Европейската прокуратура се заеме с дадено разследване, националните органи няма да упражняват правомощията си във връзка със същото престъпно деяние.

  • Правомощия за провеждане на бързи разследвания и на дейности по повдигане и поддържане на обвинение

Европейската прокуратура ще може да разследва ефикасно престъпления срещу бюджета на ЕС, както и измами с ДДС, като например измами със средства на ЕС в размер на над 10 000 евро и трансгранични измами с ДДС в размер на над 10 милиона евро. Тя ще може да извършва бързи трансгранични действия, без да е необходимо да прибягва до времеемки процедури за съдебно сътрудничество. Освен това тя ще повдига обвинения срещу престъпниците директно пред националните съдилища. Това би трябвало да доведе до по-успешно наказателно преследване и до по-успешно възстановяване на парите, които предмет на измамата.

  • Всеобхватен подход за защита на парите на данъкоплатците

Европейската прокуратура ще отговаря за наказателното разследване, докато OLAF ще продължи да се занимава с административно разследване на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза във всички държави — членки на ЕС. Този подход ще гарантира възможно най-голяма защита на бюджета на ЕС чрез увеличаване на броя на осъдителните присъди и на размера на възстановените средства.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.